Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 19. junija 2015

23. junij 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 19. junija 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,9 milijarde EUR na 275 milijard EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
18. junij 2015  7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 113 mio USD 115 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1 milijardo EUR na 373,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,9 milijarde EUR na 1.036,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 37,6 milijarde EUR na 110,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 14,9 milijarde EUR na 403,9 milijarde EUR. V sredo, 17. junija 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 90,4 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 89,7 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,4 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 81,4 milijarde EUR (v primerjavi s 96,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 9 milijard EUR na 451,2 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 19. junija 2015 Razlika od 12. junija 2015 – kupljeno Razlika od 12. junija 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 23,7 milijarde EUR - –1.1 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 10,9 milijarde EUR - –0,2 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 92,1 milijarde EUR +2,2 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 8,3 milijarde EUR +0,1 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 182,3 milijarde EUR +11,9 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 134,0 milijarde EUR - –4.1 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 14,3 milijarde EUR na 339,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 383.966 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 304.194 377
  2.1 Terjatve do MDS 81.898 −427
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 222.296 804
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 40.300 −490
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.047 −1.038
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.047 −1.038
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 485.446 −374
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 89.658 −735
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 395.367 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 421 362
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 136.906 3.749
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 824.883 8.011
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 451.233 9.019
  7.2 Drugi vrednostni papirji 373.650 −1.008
8 Dolg širše države v EUR 25.742 0
9 Druga sredstva 229.463 −386
Skupaj sredstva 2.451.947 9.850
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.036.078 1.934
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 421.283 −29.581
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 339.758 −14.322
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 81.405 −15.266
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 120 8
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.527 −47
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 175.359 39.918
  5.1 Širša država 110.483 37.552
  5.2 Druge obveznosti 64.876 2.367
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 28.781 15
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.287 −226
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.575 −764
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.575 −764
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 60.656 0
10 Druge obveznosti 213.572 −3.157
11 Računi prevrednotenja 403.298 0
12 Kapital in rezerve 98.531 1.758
Skupaj obveznosti 2.451.947 9.850

Stiki za medije