Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 19. júnu 2015

23. júna 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 19. júna 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 0,9 mld. EUR na 275 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
18. júna 2015  7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 113 mil. USD 115 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1 mld. EUR na 373,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 1,9 mld. EUR na 1 036,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 37,6 mld. EUR na 110,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 14,9 mld. EUR na 403,9 mld. EUR. V stredu 17. júna 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 90,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 89,7 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,4 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 81,4 mld. EUR (v porovnaní s 96,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 9 mld. EUR na 451,2 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 19. júnu 2015 Zmena oproti 12. júnu 2015: nákup Zmena oproti 12. júnu 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 23,7 mld. EUR -1,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 10,9 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 92,1 mld. EUR +2,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 8,3 mld. EUR 0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 182,3 mld. EUR +11,9 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 134,0 mld. EUR -4,1 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na  bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 14,3 mld. EUR na 339,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 383 966 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 304 194 377
  2.1 Pohľadávky voči MMF 81 898 −427
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 222 296 804
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 40 300 −490
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 047 −1 038
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 21 047 −1 038
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 485 446 −374
  5.1 Hlavné refinančné operácie 89 658 −735
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 395 367 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 421 362
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 136 906 3 749
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 824 883 8 011
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 451 233 9 019
  7.2 Ostatné cenné papiere 373 650 −1 008
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 742 0
9 Ostatné aktíva 229 463 −386
Aktíva spolu 2 451 947 9 850
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 036 078 1 934
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 421 283 −29 581
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 339 758 −14 322
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 81 405 −15 266
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 120 8
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 527 −47
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 175 359 39 918
  5.1 Verejná správa 110 483 37 552
  5.2 Ostatné záväzky 64 876 2 367
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 28 781 15
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 287 −226
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 575 −764
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 575 −764
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 60 656 0
10 Ostatné pasíva 213 572 −3 157
11 Účty precenenia 403 298 0
12 Základné imanie a rezervy 98 531 1 758
Pasíva spolu 2 451 947 9 850

Kontakt pre médiá