Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 19 czerwca 2015 r.

23 czerwca 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 19 czerwca 2015 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 0,9 mld EUR do poziomu 275 mld EUR, w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
18 czerwca 2015 r.  7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 113 mln USD 115 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1 mld EUR do poziomu 373,7 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 1,9 mld EUR do poziomu 1036,1 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 37,6 mld EUR do poziomu 110,5 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 14,9 mld EUR do poziomu 403,9 mld EUR. W środę 17 czerwca 2015 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 90,4 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 89,7 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,4 mld EUR (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 81,4 mld EUR (wobec 96,7 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 9 mld EUR do poziomu 451,2 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 19 czerwca 2015 Różnica wobec 12.06.2015 – zakup Różnica wobec 12.06.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 23,7 mld EUR –1,1 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 10,9 mld EUR –0,2 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 92,1 mld EUR +2,2 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 8,3 mld EUR +0,1 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych wyemitowanych przez sektor publiczny 182,3 mld EUR +11,9 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 134,0 mld EUR –4,1 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 14,3 mld EUR do poziomu 339,8 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 383.966 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 304.194 377
  2.1 Należności od MFW 81.898 −427
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 222.296 804
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 40.300 −490
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.047 −1.038
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 21.047 −1.038
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 485.446 −374
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 89.658 −735
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 395.367 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 421 362
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 136.906 3.749
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 824.883 8.011
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 451.233 9.019
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 373.650 −1.008
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.742 0
9 Pozostałe aktywa 229.463 −386
Aktywa razem 2.451.947 9.850
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.036.078 1.934
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 421.283 −29.581
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 339.758 −14.322
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 81.405 −15.266
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 120 8
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.527 −47
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 175.359 39.918
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 110.483 37.552
  5.2 Pozostałe zobowiązania 64.876 2.367
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 28.781 15
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.287 −226
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.575 −764
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.575 −764
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 60.656 0
10 Pozostałe pasywa 213.572 −3.157
11 Różnice z wyceny 403.298 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 98.531 1.758
Pasywa razem 2.451.947 9.850

Kontakt z mediami