Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 19 juni 2015

23 juni 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 19 juni 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,9 miljard naar EUR 275 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
18 juni 2015  7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 113 miljoen USD 115 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1 miljard naar EUR 373,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,9 miljard naar EUR 1.036,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 37,6 miljard naar EUR 110,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 14,9 miljard naar EUR 403,9 miljard. Op woensdag 17 juni 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 90,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 89,7 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR 0,4 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 81,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 96,7 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 9 miljard naar EUR 451,2 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 19 juni 2015 Verschil ten opzichte van 12 juni 2015 – Aankopen Verschil ten opzichte van 12 juni 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 23,7 miljard - -EUR 1,1 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 10,9 miljard - -EUR 0,2 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 92,1 miljard +EUR 2,2 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 8,3 miljard +EUR 0,1 miljard -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 182,3 miljard +EUR 11,9 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 134,0 miljard - -EUR 4,1 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 14,3 miljard naar EUR 339,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 383.966 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 304.194 377
  2.1 Vorderingen op het IMF 81.898 −427
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 222.296 804
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 40.300 −490
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.047 −1.038
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.047 −1.038
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 485.446 −374
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 89.658 −735
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 395.367 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 421 362
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 136.906 3.749
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 824.883 8.011
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 451.233 9.019
  7.2 Overige waardepapieren 373.650 −1.008
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.742 0
9 Overige activa 229.463 −386
Totaal activa 2.451.947 9.850
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.036.078 1.934
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 421.283 −29.581
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 339.758 −14.322
  2.2 Depositofaciliteit 81.405 −15.266
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 120 8
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.527 −47
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 175.359 39.918
  5.1 Overheid 110.483 37.552
  5.2 Overige verplichtingen 64.876 2.367
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 28.781 15
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.287 −226
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.575 −764
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.575 −764
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 60.656 0
10 Overige passiva 213.572 −3.157
11 Herwaarderingsrekeningen 403.298 0
12 Kapitaal en reserves 98.531 1.758
Totaal passiva 2.451.947 9.850

Contactpersonen voor de media