Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 19. jūnijā

2015.23.06.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 19. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 0.9 mljrd. euro (līdz 275 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2015. gada 18. jūnijs  Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 113 milj. ASV dolāru 115 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1 mljrd. euro (līdz 373.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.9 mljrd. euro (līdz 1 036.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 37.6 mljrd. euro (līdz 110.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 14.9 mljrd. euro (līdz 403.9 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 17. jūnijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 90.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 89.7 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 81.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 96.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 9 mljrd. euro (līdz 451.2 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 19. jūnijā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 12. jūniju Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 12. jūniju
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 23.7 mljrd. euro –1.1 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 10.9 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 92.1 mljrd. euro +2.2 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 8.3 mljrd. euro +0.1 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 182.3 mljrd. euro +11.9 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 134.0 mljrd. euro –4.1 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 14.3 mljrd. euro (līdz 339.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 383,966 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 304,194 377
  2.1 SVF debitoru parādi 81,898 −427
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 222,296 804
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 40,300 −490
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21,047 −1,038
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21,047 −1,038
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 485,446 −374
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 89,658 −735
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 395,367 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 421 362
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 136,906 3,749
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 824,883 8,011
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 451,233 9,019
  7.2 Pārējie vērtspapīri 373,650 −1,008
8 Valdības parāds euro 25,742 0
9 Pārējie aktīvi 229,463 −386
Kopā aktīvi 2,451,947 9,850
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1,036,078 1,934
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 421,283 −29,581
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 339,758 −14,322
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 81,405 −15,266
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 120 8
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,527 −47
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 175,359 39,918
  5.1 Saistības pret valdību 110,483 37,552
  5.2 Pārējās saistības 64,876 2,367
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 28,781 15
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,287 −226
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6,575 −764
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6,575 −764
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 60,656 0
10 Pārējās saistības 213,572 −3,157
11 Pārvērtēšanas konti 403,298 0
12 Kapitāls un rezerves 98,531 1,758
Kopā pasīvi 2,451,947 9,850

Kontaktinformācija presei