Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 19. lipnja 2015.

23. lipnja 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 19. lipnja 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,9 mlrd. EUR na 275 mlrd. EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija te operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima (vidjeti dolje).

Operacije likvidnosti u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
18. lipnja 2015.  7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 113 milijuna USD 115 milijuna USD

Transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 1 mlrd. EUR na 373,7 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 1,9 mlrd. EUR na 1.036,1 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 37,6 mlrd. EUR na 110,5 mlrd. EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 14,9 mlrd. EUR na 403,9 mlrd. EUR. U srijedu, 17. lipnja 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 90,4 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 89,7 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,4 mlrd. EUR (u odnosu na 0,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 81,4 mlrd. EUR (u odnosu na 96,7 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 9 mlrd. EUR na 451,2 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 19. lipnja 2015. Razlika u odnosu na 12. lipnja 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 12. lipnja 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 23,7 mlrd. EUR –1,1 mlrd EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 10,9 mlrd. EUR –0,2 mlrd EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 92,1 mlrd. EUR +2,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 8,3 mlrd. EUR +0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 182,3 mlrd. EUR +11,9 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 134,0 mlrd. EUR –4,1 mlrd EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 14,3 mlrd. EUR na 339,8 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 383 966 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 304 194 377
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 898 −427
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 222 296 804
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 40 300 −490
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 21 047 −1 038
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 21 047 −1 038
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 485 446 −374
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 89 658 −735
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 395 367 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 421 362
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 136 906 3 749
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 824 883 8 011
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 451 233 9 019
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 373 650 −1 008
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 742 0
9 Ostala imovina 229 463 −386
Ukupno imovina 2 451 947 9 850
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 036 078 1 934
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 421 283 −29 581
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 339 758 −14 322
  2.2 Novčani depoziti 81 405 −15 266
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 120 8
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 527 −47
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 175 359 39 918
  5.1 Opća država 110 483 37 552
  5.2 Ostale obveze 64 876 2 367
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 28 781 15
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 287 −226
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 6 575 −764
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 575 −764
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 60 656 0
10 Ostale obveze 213 572 −3 157
11 Računi revalorizacije 403 298 0
12 Kapital i pričuve 98 531 1 758
Ukupno obveze 2 451 947 9 850

Kontaktni podatci za medije