Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 19.6.2015

23.6.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 19.6.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 275 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
18.6.2015  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 113 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 115 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1 miljardilla eurolla 373,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,9 miljardilla eurolla 1 036,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 37,6 miljardilla eurolla 110,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 14,9 miljardilla eurolla 403,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 17.6.2015 erääntyi 90,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 89,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 81,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 96,7 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 9 miljardilla eurolla 451,2 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 19.6.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 23,7 miljardia euroa - -1,1 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 10,9 miljardia euroa - -0,2 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 92,1 miljardia euroa +2,2 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 8,3 miljardia euroa +0,1 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 182,3 miljardia euroa +11,9 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 134,0 miljardia euroa - -4,1 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 14,3 miljardilla eurolla 339,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 383 966 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 304 194 377
  2.1 Saamiset IMF:ltä 81 898 −427
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 222 296 804
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 40 300 −490
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 047 −1 038
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 047 −1 038
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 485 446 −374
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 89 658 −735
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 395 367 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 421 362
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 136 906 3 749
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 824 883 8 011
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 451 233 9 019
  7.2 Muut arvopaperit 373 650 −1 008
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 742 0
9 Muut saamiset 229 463 −386
Vastaavaa yhteensä 2 451 947 9 850
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 036 078 1 934
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 421 283 −29 581
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 339 758 −14 322
  2.2 Talletusmahdollisuus 81 405 −15 266
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 120 8
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 527 −47
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 175 359 39 918
  5.1 Julkisyhteisöt 110 483 37 552
  5.2 Muut 64 876 2 367
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 28 781 15
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 287 −226
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 575 −764
  8.1 Talletukset ja muut velat 6 575 −764
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 60 656 0
10 Muut velat 213 572 −3 157
11 Arvonmuutostilit 403 298 0
12 Pääoma ja rahastot 98 531 1 758
Vastattavaa yhteensä 2 451 947 9 850

Yhteyshenkilöt