Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 19. juuni 2015

23. juuni 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

19. juunil 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,9 miljardi euro võrra 275 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
18. juuni 2015  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 113 miljonit USA dollarit 115 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1 miljardi euro võrra 373,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 1,9 miljardi euro võrra 1036,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 37,6 miljardi euro võrra 110,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 14,9 miljardi euro võrra 403,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 17. juunil 2015 möödus 90,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 89,7 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 81,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 96,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 9 miljardi euro võrra 451,2 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 19. juuni 2015 Erinevus võrreldes 12. juuniga 2015 – ost Erinevus võrreldes 12. juuniga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 23,7 miljardit eurot –1,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 10,9 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 92,1 miljardit eurot +2,2 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 8,3 miljardit eurot +0,1 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 182,3 miljardit eurot +11,9 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 134,0 miljardit eurot –4,1 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 14,3 miljardi euro võrra 339,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 383 966 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 304 194 377
  2.1 Nõuded RVFle 81 898 −427
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 222 296 804
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 40 300 −490
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 21 047 −1 038
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 047 −1 038
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 485 446 −374
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 89 658 −735
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 395 367 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 421 362
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 136 906 3 749
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 824 883 8 011
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 451 233 9 019
  7.2 Muud väärtpaberid 373 650 −1 008
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 742 0
9 Muud varad 229 463 −386
Varad kokku 2 451 947 9 850
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 036 078 1 934
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 421 283 −29 581
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 339 758 −14 322
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 81 405 −15 266
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 120 8
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 527 −47
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 175 359 39 918
  5.1 Valitsussektor 110 483 37 552
  5.2 Muud kohustused 64 876 2 367
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 28 781 15
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 287 −226
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 575 −764
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 575 −764
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 60 656 0
10 Muud kohustused 213 572 −3 157
11 Ümberhindluskontod 403 298 0
12 Kapital ja reservid 98 531 1 758
Kohustused kokku 2 451 947 9 850

Kontaktandmed