Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 19. juni 2015

23. juni 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 19. juni 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,9 mia. euro til 275 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
18. juni 2015  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 113 mio. euro 115 mio. euro

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1 mia. euro til 373,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,9 mia. euro til 1.036,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 37,6 mia. euro til 110,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 14,9 mia. euro til 403,9 mia. euro. Onsdag den 17. juni 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 90,4 mia. euro, og en ny på 89,7 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,4 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i den foregående uge). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 81,4 mia. euro (mod 96,7 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 9 mia. euro til 451,2 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 19. juni 2015 Ændring i forhold til 12. juni 2015 – opkøb Ændring i forhold til 12. juni 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 23,7 mia. euro - -1,1 mia. euro
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 10,9 mia. euro - -0,2 mia. euro
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 92,1 mia. euro +2,2 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 8,3 mia. euro +0,1 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 182,3 mia. euro +11,9 mia. euro -
Securities Markets Programme 134,0 mia. euro - -4,1 mia. euro

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 14,3 mia. euro til 339,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 383.966 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 304.194 377
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.898 −427
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 222.296 804
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 40.300 −490
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.047 −1.038
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.047 −1.038
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 485.446 −374
  5.1 Primære markedsoperationer 89.658 −735
  5.2 Langfristede markedsoperationer 395.367 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 421 362
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 136.906 3.749
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 824.883 8.011
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 451.233 9.019
  7.2 Andre værdipapirer 373.650 −1.008
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.742 0
9 Andre aktiver 229.463 −386
Aktiver i alt 2.451.947 9.850
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.036.078 1.934
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 421.283 −29.581
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 339.758 −14.322
  2.2 Indlånsfacilitet 81.405 −15.266
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 120 8
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.527 −47
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 175.359 39.918
  5.1 Offentlig forvaltning og service 110.483 37.552
  5.2 Andre forpligtelser 64.876 2.367
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 28.781 15
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.287 −226
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.575 −764
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.575 −764
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 60.656 0
10 Andre forpligtelser 213.572 −3.157
11 Revalueringskonti 403.298 0
12 Kapital og reserver 98.531 1.758
Passiver i alt 2.451.947 9.850

Medie- og pressehenvendelser