Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 19. červnu 2015

23. června 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 19. června 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) zvýšil o 0,9 mld. EUR na 275 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
18. června 2015  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 113 mil. USD 115 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1 mld. EUR na 373,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1,9 mld. EUR na 1 036,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 37,6 mld. EUR na 110,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 14,9 mld. EUR na 403,9 mld. EUR. Ve středu 17. června 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 90,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 89,7 mld. EUR se splatností sedm dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,4 mld. EUR (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 81,4 mld. EUR (ve srovnání se 96,7 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 9 mld. EUR na 451,2 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 19. červnu 2015 Rozdíl v porovnání s 12. červnem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 12. červnem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 23,7 mld. EUR -1,1 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 10,9 mld. EUR -0,2 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 92,1 mld. EUR +2,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 8,3 mld. EUR +0,1 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 182,3 mld. EUR +11,9 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 134,0 mld. EUR -4,1 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 14,3 mld. EUR na 339,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 383 966 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 304 194 377
  2.1 Pohledávky za MMF 81 898 −427
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 222 296 804
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 40 300 −490
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 047 −1 038
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 047 −1 038
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 485 446 −374
  5.1 Hlavní refinanční operace 89 658 −735
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 395 367 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 421 362
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 136 906 3 749
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 824 883 8 011
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 451 233 9 019
  7.2 Ostatní cenné papíry 373 650 −1 008
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 742 0
9 Ostatní aktiva 229 463 −386
Aktiva celkem 2 451 947 9 850
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 036 078 1 934
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 421 283 −29 581
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 339 758 −14 322
  2.2 Vkladová facilita 81 405 −15 266
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 120 8
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 527 −47
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 175 359 39 918
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 110 483 37 552
  5.2 Ostatní závazky 64 876 2 367
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 28 781 15
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 287 −226
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 575 −764
  8.1 Vklady a ostatní závazky 6 575 −764
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 60 656 0
10 Ostatní pasiva 213 572 −3 157
11 Účty přecenění 403 298 0
12 Kapitál a rezervní fondy 98 531 1 758
Pasiva celkem 2 451 947 9 850

Kontakty pro média