Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 19 юни 2015 г.

23 юни 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 19 юни 2015 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,9 млрд. евро до 275 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
18 юни 2015 г.  7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 113 млн. щатски долара 115 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1 млрд. евро до 373,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 1,9 млрд. евро до 1036,1 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 37,6 млрд. евро до 110,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 14,9 млрд. евро до 403,9 млрд. евро. На 17 юни 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 90,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 89,7 млрд. евро със седемдневен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,4 млрд. евро (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 81,4 млрд. евро (при 96,7 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 9 млрд. евро до 451,2 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 19 юни 2015 г. Разлика спрямо 12 юни 2015 г. – покупки Разлика спрямо 12 юни 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 23,7 млрд. евро - -1,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 10,9 млрд. евро - -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 92,1 млрд. евро +2,2 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 8,3 млрд. евро +0,1 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 182,3 млрд. евро +11,9 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 134,0 млрд. евро - -4,1 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 14,3 млрд. евро до 339,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 383 966 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 304 194 377
  2.1 Вземания от МВФ 81 898 −427
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 222 296 804
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 40 300 −490
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 047 −1 038
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 047 −1 038
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 485 446 −374
  5.1 Основни операции по рефинансиране 89 658 −735
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 395 367 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 421 362
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 136 906 3 749
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 824 883 8 011
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 451 233 9 019
  7.2 Други ценни книжа 373 650 −1 008
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 742 0
9 Други активи 229 463 −386
Общо активи 2 451 947 9 850
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 036 078 1 934
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 421 283 −29 581
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 339 758 −14 322
  2.2 Депозитно улеснение 81 405 −15 266
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 120 8
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 527 −47
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 175 359 39 918
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 110 483 37 552
  5.2 Други задължения 64 876 2 367
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 28 781 15
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 287 −226
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 575 −764
  8.1 Депозити, салда и други задължения 6 575 −764
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 60 656 0
10 Други задължения 213 572 −3 157
11 Сметки за преоценка 403 298 0
12 Капитал и резерви 98 531 1 758
Общо пасиви 2 451 947 9 850

Данни за контакт за медиите