Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 12 juni 2015

16 juni 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 12 juni 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 2,4 miljarder EUR till 274,1 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
11 juni 2015  7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD - 113 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,7 miljarder EUR till 374,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,9 miljarder EUR till 1 034,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 9,9 miljarder till 72,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 3,1 miljarder EUR till 389 miljarder EUR. Onsdagen den 10 juni 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 92,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 90,4 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 96,7 miljarder EUR (jämfört med 102,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 13,3 miljarder EUR till 442,2 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 12 juni 2015 Förändring jämfört med den 5 juni 2015 – Köp Förändring jämfört med den 5 juni 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 24,8 miljarder EUR - -0,3 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 11,0 miljarder EUR - -0,3 miljarder EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 89,9 miljarder EUR + 2,6 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 8,2 miljarder EUR + 0,7 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 170,2 miljarder EUR + 10,6 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 138,1 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 31,3 miljarder EUR till 354,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 383.966 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 303.817 1.291
  2.1 Fordringar på IMF 82.325 34
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 221.492 1.258
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 40.790 1.218
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 22.085 562
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 22.085 562
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 485.819 −2.170
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 90.393 −2.126
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 395.367 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 59 −44
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 133.157 −1.904
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 816.872 14.060
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 442.214 13.333
  7.2 Andra värdepapper 374.658 727
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.742 0
9 Övriga tillgångar 229.849 714
Summa tillgångar 2.442.098 13.772
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.034.145 −898
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 450.864 26.018
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 354.080 31.305
  2.2 Inlåningsfacilitet 96.672 −5.393
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 112 107
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.575 252
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 135.441 −10.687
  5.1 Offentliga sektorn 72.932 −9.919
  5.2 Övriga skulder 62.509 −768
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 28.766 −1.880
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.513 371
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.339 −245
  8.1 Inlåning och övriga skulder 7.339 −245
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 60.656 0
10 Övriga skulder 216.729 840
11 Värderegleringskonton 403.298 0
12 Eget kapital 96.773 0
Summa skulder 2.442.098 13.772
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media