Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 12. junija 2015

16. junij 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 12. junija 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 2,4 milijarde EUR na 274,1 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
11. junij 2015  7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih - 113 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,7 milijarde EUR na 374,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,9 milijarde EUR na 1.034,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 9,9 milijarde EUR na 72,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 3,1 milijarde EUR na 389 milijard EUR. V sredo, 10. junija 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 92,5 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 90,4 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 96,7 milijarde EUR (v primerjavi s 102,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 13,3 milijarde EUR na 442,2 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 12. junija 2015 Razlika od 5. junija 2015 – kupljeno Razlika od 5. junija 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 24,8 milijarde EUR - –0.3 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 11,0 milijarde EUR - –0.3 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 89,9 milijarde EUR +2,6 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 8,2 milijarde EUR +0,7 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 170,2 milijarde EUR +10,6 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 138,1 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 31,3 milijarde EUR na 354,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 383.966 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 303.817 1.291
  2.1 Terjatve do MDS 82.325 34
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 221.492 1.258
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 40.790 1.218
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 22.085 562
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 22.085 562
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 485.819 −2.170
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 90.393 −2.126
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 395.367 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 59 −44
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 133.157 −1.904
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 816.872 14.060
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 442.214 13.333
  7.2 Drugi vrednostni papirji 374.658 727
8 Dolg širše države v EUR 25.742 0
9 Druga sredstva 229.849 714
Skupaj sredstva 2.442.098 13.772
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.034.145 −898
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 450.864 26.018
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 354.080 31.305
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 96.672 −5.393
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 112 107
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.575 252
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 135.441 −10.687
  5.1 Širša država 72.932 −9.919
  5.2 Druge obveznosti 62.509 −768
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 28.766 −1.880
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.513 371
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.339 −245
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.339 −245
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 60.656 0
10 Druge obveznosti 216.729 840
11 Računi prevrednotenja 403.298 0
12 Kapital in rezerve 96.773 0
Skupaj obveznosti 2.442.098 13.772
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije