Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 12. júnu 2015

16. júna 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 12. júna 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 2,4 mld. EUR na 274,1 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
11. júna 2015  7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 113 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,7 mld. EUR na 374,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,9 mld. EUR na 1 034,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 9,9 mld. EUR na 72,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 3,1 mld. EUR na 389 mld. EUR. V stredu 10. júna 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 92,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 90,4 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 96,7 mld. EUR (v porovnaní so 102,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 13,3 mld. EUR na 442,2 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 12. júnu 2015 Zmena oproti 5. júnu 2015: nákup Zmena oproti 5. júnu 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 24,8 mld. EUR -0,3 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 11,0 mld. EUR -0,3 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 89,9 mld. EUR +2,6 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 8,2 mld. EUR +0,7 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 170,2 mld. EUR +10,6 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 138,1 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 31,3 mld. EUR na 354,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 383 966 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 303 817 1 291
  2.1 Pohľadávky voči MMF 82 325 34
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 221 492 1 258
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 40 790 1 218
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 22 085 562
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 22 085 562
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 485 819 −2 170
  5.1 Hlavné refinančné operácie 90 393 −2 126
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 395 367 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 59 −44
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 133 157 −1 904
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 816 872 14 060
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 442 214 13 333
  7.2 Ostatné cenné papiere 374 658 727
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 742 0
9 Ostatné aktíva 229 849 714
Aktíva spolu 2 442 098 13 772
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 034 145 −898
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 450 864 26 018
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 354 080 31 305
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 96 672 −5 393
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 112 107
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 575 252
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 135 441 −10 687
  5.1 Verejná správa 72 932 −9 919
  5.2 Ostatné záväzky 62 509 −768
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 28 766 −1 880
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 513 371
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 339 −245
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 339 −245
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 60 656 0
10 Ostatné pasíva 216 729 840
11 Účty precenenia 403 298 0
12 Základné imanie a rezervy 96 773 0
Pasíva spolu 2 442 098 13 772

Kontakt pre médiá