Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 12 czerwca 2015 r.

16 czerwca 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 12 czerwca 2015 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 2,4 mld EUR do poziomu 274,1 mld EUR, w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
11 czerwca 2015 r.  7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 113 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,7 mld EUR do poziomu 374,7 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,9 mld EUR do poziomu 1034,1 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 9,9 mld EUR do poziomu 72,9 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 3,1 mld EUR do poziomu 389 mld EUR. W środę 10 czerwca 2015 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 92,5 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 90,4 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 96,7 mld EUR (wobec 102,1 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 13,3 mld EUR do poziomu 442,2 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 12.06.2015 Różnica wobec 5.06.2015 – zakup Różnica wobec 5.06.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 24,8 mld EUR –0,3 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 11,0 mld EUR –0,3 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 89,9 mld EUR +2,6 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 8,2 mld EUR +0,7 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych wyemitowanych przez sektor publiczny 170,2 mld EUR +10,6 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 138,1 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 31,3 mld EUR do poziomu 354,1 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 383.966 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 303.817 1.291
  2.1 Należności od MFW 82.325 34
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 221.492 1.258
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 40.790 1.218
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 22.085 562
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 22.085 562
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 485.819 −2.170
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 90.393 −2.126
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 395.367 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 59 −44
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 133.157 −1.904
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 816.872 14.060
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 442.214 13.333
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 374.658 727
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.742 0
9 Pozostałe aktywa 229.849 714
Aktywa razem 2.442.098 13.772
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.034.145 −898
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 450.864 26.018
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 354.080 31.305
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 96.672 −5.393
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 112 107
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.575 252
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 135.441 −10.687
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 72.932 −9.919
  5.2 Pozostałe zobowiązania 62.509 −768
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 28.766 −1.880
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.513 371
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.339 −245
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.339 −245
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 60.656 0
10 Pozostałe pasywa 216.729 840
11 Różnice z wyceny 403.298 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 96.773 0
Pasywa razem 2.442.098 13.772

Kontakt z mediami