Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 12 juni 2015

16 juni 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 12 juni 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 2,4 miljard naar EUR 274,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
11 juni 2015  7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop - USD 113 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,7 miljard naar EUR 374,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,9 miljard naar EUR 1.034,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 9,9 miljard naar EUR 72,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 3,1 miljard naar EUR 389 miljard. Op woensdag 10 juni 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 92,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 90,4 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (ongeveer gelijk aan de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 96,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 102,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 13,3 miljard naar EUR 442,2 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 12 juni 2015 Verschil ten opzichte van 5 juni 2015 – Aankopen Verschil ten opzichte van 5 juni 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 24,8 miljard - -EUR 0,3 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 11,0 miljard - -EUR 0,3 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 89,9 miljard +EUR 2,6 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 8,2 miljard +EUR 0,7 miljard -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 170,2 miljard +EUR 10,6 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 138,1 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 31,3 miljard naar EUR 354,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 383.966 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 303.817 1.291
  2.1 Vorderingen op het IMF 82.325 34
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 221.492 1.258
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 40.790 1.218
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 22.085 562
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 22.085 562
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 485.819 −2.170
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 90.393 −2.126
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 395.367 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 59 −44
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 133.157 −1.904
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 816.872 14.060
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 442.214 13.333
  7.2 Overige waardepapieren 374.658 727
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.742 0
9 Overige activa 229.849 714
Totaal activa 2.442.098 13.772
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.034.145 −898
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 450.864 26.018
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 354.080 31.305
  2.2 Depositofaciliteit 96.672 −5.393
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 112 107
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.575 252
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 135.441 −10.687
  5.1 Overheid 72.932 −9.919
  5.2 Overige verplichtingen 62.509 −768
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 28.766 −1.880
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.513 371
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.339 −245
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.339 −245
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 60.656 0
10 Overige passiva 216.729 840
11 Herwaarderingsrekeningen 403.298 0
12 Kapitaal en reserves 96.773 0
Totaal passiva 2.442.098 13.772

Contactpersonen voor de media