Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 12. jūnijā

2015.16.06.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 12. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 2.4 mljrd. euro (līdz 274.1 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2015. gada 11. jūnijs  Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 113 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.7 mljrd. euro (līdz 374.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.9 mljrd. euro (līdz 1 034.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 9.9 mljrd. euro (līdz 72.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 3.1 mljrd. euro (līdz 389 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 10. jūnijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 92.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 90.4 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 96.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 102.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 13.3 mljrd. euro (līdz 442.2 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 12. jūnijā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 5. jūniju Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 5. jūniju
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 24.8 mljrd. euro –0.3 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 11.0 mljrd. euro –0.3 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 89.9 mljrd. euro +2.6 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 8.2 mljrd. euro +0.7 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 170.2 mljrd. euro +10.6 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 138.1 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 31.3 mljrd. euro (līdz 354.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 383,966 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 303,817 1,291
  2.1 SVF debitoru parādi 82,325 34
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 221,492 1,258
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 40,790 1,218
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 22,085 562
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 22,085 562
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 485,819 −2,170
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 90,393 −2,126
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 395,367 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 59 −44
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 133,157 −1,904
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 816,872 14,060
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 442,214 13,333
  7.2 Pārējie vērtspapīri 374,658 727
8 Valdības parāds euro 25,742 0
9 Pārējie aktīvi 229,849 714
Kopā aktīvi 2,442,098 13,772
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1,034,145 −898
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 450,864 26,018
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 354,080 31,305
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 96,672 −5,393
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 112 107
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,575 252
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 135,441 −10,687
  5.1 Saistības pret valdību 72,932 −9,919
  5.2 Pārējās saistības 62,509 −768
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 28,766 −1,880
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,513 371
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,339 −245
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,339 −245
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 60,656 0
10 Pārējās saistības 216,729 840
11 Pārvērtēšanas konti 403,298 0
12 Kapitāls un rezerves 96,773 0
Kopā pasīvi 2,442,098 13,772

Kontaktinformācija presei