Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. birželio 12 d.

2015 m. birželio 16 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. birželio 12 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,4 mlrd. eurų – iki 274,1 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, taip pat dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2015 m. birželio 11 d.  7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 113 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 374,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 1 034,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 9,9 mlrd. eurų – iki 72,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,1 mlrd. eurų – iki 389 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. birželio 10 d., baigėsi 92,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 90,4 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (maždaug toks pat kaip užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 96,7 mlrd. eurų (palyginti su 102,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 13,3 mlrd. eurų – iki 442,2 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. birželio 12 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. birželio 5 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. birželio 5 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 24,8 mlrd. eurų –0,3 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 11,0 mlrd. eurų –0,3 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 89,9 mlrd. eurų +2,6 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 8,2 mlrd. eurų +0,7 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa 170,2 mlrd. eurų +10,6 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 138,1 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 31,3 mlrd. eurų – iki 354,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 383 966 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 303 817 1 291
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 82 325 34
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 221 492 1 258
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 40 790 1 218
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 22 085 562
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 22 085 562
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 485 819 −2 170
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 90 393 −2 126
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 395 367 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 59 −44
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 133 157 −1 904
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 816 872 14 060
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 442 214 13 333
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 374 658 727
8 Valdžios skola eurais 25 742 0
9 Kitas turtas 229 849 714
Visas turtas 2 442 098 13 772
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 034 145 −898
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 450 864 26 018
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 354 080 31 305
  2.2 Indėlių galimybė 96 672 −5 393
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 112 107
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 575 252
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 135 441 −10 687
  5.1 Valdžiai 72 932 −9 919
  5.2 Kiti įsipareigojimai 62 509 −768
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 28 766 −1 880
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 513 371
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 339 −245
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 339 −245
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 60 656 0
10 Kiti įsipareigojimai 216 729 840
11 Perkainojimo sąskaitos 403 298 0
12 Kapitalas ir rezervai 96 773 0
Visi įsipareigojimai 2 442 098 13 772

Kontaktai žiniasklaidai