SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 12. juni 2015

16. juni 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 12. juni 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 2,4 mia. euro til 274,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
11. juni 2015  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage - 113 mio. euro

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,7 mia. euro til 374,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,9 mia. euro til 1.034,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 9,9 mia. euro til 72,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 3,1 mia. euro til 389 mia. euro. Onsdag den 10. juni 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 92,5 mia. euro, og en ny på 90,4 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 96,7 mia. euro (mod 102,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 13,3 mia. euro til 442,2 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 12. juni 2015 Ændring i forhold til 5. juni 2015 – opkøb Ændring i forhold til 5. juni 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 24,8 mia.euro - -0,3 mia.euro
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 11,0 mia.euro - -0,3 mia.euro
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 89,9 mia.euro +2,6 mia.euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 8,2 mia.euro +0,7 mia.euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 170,2 mia.euro +10,6 mia.euro -
Securities Markets Programme 138,1 mia.euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 31,3 mia. euro til 354,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 383.966 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 303.817 1.291
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 82.325 34
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 221.492 1.258
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 40.790 1.218
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 22.085 562
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 22.085 562
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 485.819 −2.170
  5.1 Primære markedsoperationer 90.393 −2.126
  5.2 Langfristede markedsoperationer 395.367 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 59 −44
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 133.157 −1.904
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 816.872 14.060
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 442.214 13.333
  7.2 Andre værdipapirer 374.658 727
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.742 0
9 Andre aktiver 229.849 714
Aktiver i alt 2.442.098 13.772
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.034.145 −898
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 450.864 26.018
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 354.080 31.305
  2.2 Indlånsfacilitet 96.672 −5.393
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 112 107
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.575 252
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 135.441 −10.687
  5.1 Offentlig forvaltning og service 72.932 −9.919
  5.2 Andre forpligtelser 62.509 −768
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 28.766 −1.880
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.513 371
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.339 −245
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.339 −245
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 60.656 0
10 Andre forpligtelser 216.729 840
11 Revalueringskonti 403.298 0
12 Kapital og reserver 96.773 0
Passiver i alt 2.442.098 13.772
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt