Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 12. červnu 2015

16. června 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 12. června 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) zvýšil o 2,4 mld. EUR na 274,1 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
11. června 2015  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 113 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,7 mld. EUR na 374,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,9 mld. EUR na 1 034,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 9,9 mld. EUR na 72,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 3,1 mld. EUR na 389 mld. EUR. Ve středu 10. června 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 92,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 90,4 mld. EUR se splatností sedm dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (během předchozího týdne byl objem zhruba stejný), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 96,7 mld. EUR (ve srovnání se 102,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 13,3 mld. EUR na 442,2 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 12. červnu 2015 Rozdíl v porovnání s 5. červnem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 5. červnem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 24,8 mld. EUR -0,3 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 11,0 mld. EUR -0,3 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 89,9 mld. EUR + 2,6 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 8,2 mld. EUR +0,7 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 170,2 mld. EUR +10,6 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 138,1 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 31,3 mld. EUR na 354,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 383 966 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 303 817 1 291
  2.1 Pohledávky za MMF 82 325 34
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 221 492 1 258
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 40 790 1 218
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 22 085 562
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 22 085 562
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 485 819 −2 170
  5.1 Hlavní refinanční operace 90 393 −2 126
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 395 367 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 59 −44
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 133 157 −1 904
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 816 872 14 060
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 442 214 13 333
  7.2 Ostatní cenné papíry 374 658 727
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 742 0
9 Ostatní aktiva 229 849 714
Aktiva celkem 2 442 098 13 772
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 034 145 −898
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 450 864 26 018
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 354 080 31 305
  2.2 Vkladová facilita 96 672 −5 393
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 112 107
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 575 252
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 135 441 −10 687
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 72 932 −9 919
  5.2 Ostatní závazky 62 509 −768
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 28 766 −1 880
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 513 371
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 339 −245
  8.1 Vklady a ostatní závazky 7 339 −245
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 60 656 0
10 Ostatní pasiva 216 729 840
11 Účty přecenění 403 298 0
12 Kapitál a rezervní fondy 96 773 0
Pasiva celkem 2 442 098 13 772
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média