Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 12 юни 2015 г.

16 юни 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 12 юни 2015 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 2,4 млрд. евро до 274,1 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
11 юни 2015 г.  7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари - 113 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,7 млрд. евро до 374,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 0,9 млрд. евро до 1034,1 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 9,9 млрд. евро до 72,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 3,1 млрд. евро до 389 млрд. евро. На 10 юни 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 92,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 90,4 млрд. евро със седемдневен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 96,7 млрд. евро (при 102,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 13,3 млрд. евро до 442,2 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 12 юни 2015 г. Разлика спрямо 5 юни 2015 г. – покупки Разлика спрямо 5 юни 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 24,8 млрд. евро - -0,3 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 11,0 млрд. евро - -0,3 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 89,9 млрд. евро +2,6 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 8,2 млрд. евро +0,7 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 170,2 млрд. евро +10,6 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 138,1 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 31,3 млрд. евро до 354,1 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 383 966 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 303 817 1 291
  2.1 Вземания от МВФ 82 325 34
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 221 492 1 258
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 40 790 1 218
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 22 085 562
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 22 085 562
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 485 819 −2 170
  5.1 Основни операции по рефинансиране 90 393 −2 126
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 395 367 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 59 −44
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 133 157 −1 904
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 816 872 14 060
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 442 214 13 333
  7.2 Други ценни книжа 374 658 727
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 742 0
9 Други активи 229 849 714
Общо активи 2 442 098 13 772
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 034 145 −898
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 450 864 26 018
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 354 080 31 305
  2.2 Депозитно улеснение 96 672 −5 393
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 112 107
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 575 252
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 135 441 −10 687
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 72 932 −9 919
  5.2 Други задължения 62 509 −768
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 28 766 −1 880
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 513 371
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 339 −245
  8.1 Депозити, салда и други задължения 7 339 −245
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 60 656 0
10 Други задължения 216 729 840
11 Сметки за преоценка 403 298 0
12 Капитал и резерви 96 773 0
Общо пасиви 2 442 098 13 772
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите