Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 13 mars 2015

17 mars 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 13 mars minskade guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) med 27 miljoner EUR p.g.a. försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet för att producera minnesmynt.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 1,9 miljarder EUR till 249,5 miljarder EUR genom kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner inom det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 2,1 miljarder EUR till 374,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,1 miljarder EUR till 1 010,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 55,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 3,3 miljarder EUR till 420,1 miljarder EUR. Onsdagen den 11 mars 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 147,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 141,8 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,5 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 45,2 miljarder EUR (jämfört med 47,5 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 12,2 miljarder EUR till 249,4 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 13 mars 2015 Förändring jämfört med den 6 mars 2015 – Köp Förändring jämfört med den 6 mars 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 26,1 miljarder EUR - 0,4 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 11,9 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 56,9 miljarder EUR 2,8 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 3,8 miljarder EUR 0,1 miljard EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 9,8 miljarder EUR 9,8 miljarder EUR
Värdepappersprogram 140,9 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 16,2 miljarder EUR till 222,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 343.840 −27
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 279.822 2.472
2.1 Fordringar på IMF 80.800 1.324
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 199.022 1.148
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 35.092 0
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 24.339 1.467
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 24.339 1.467
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 465.292 −5.568
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 141.839 −6.014
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 322.959 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 483 441
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 11 5
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 120.618 −797
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 624.008 10.127
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 249.377 12.241
7.2 Andra värdepapper 374.631 −2.114
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.665 0
9 Övriga tillgångar 222.440 −375
Summa tillgångar 2.142.116 7.298
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.010.794 1.064
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 267.953 13.931
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 222.716 16.156
2.2 Inlåningsfacilitet 45.237 −2.225
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.189 −98
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 101.487 −10
5.1 Offentliga sektorn 55.758 −478
5.2 Övriga skulder 45.729 468
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 54.923 −2.577
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.820 −246
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.201 847
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.201 847
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.374 0
10 Övriga skulder 209.957 −5.660
11 Värderegleringskonton 330.898 0
12 Eget kapital 95.520 48
Summa skulder 2.142.116 7.298

Kontakt för media