Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 13. marca 2015

17. marec 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 13. marca 2015, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 27 milijonov EUR zaradi prodaje zlata s strani ene centralne banke Eurosistema za namene proizvodnje spominskega kovanca.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 1,9 milijarde EUR na 249,5 milijarde EUR.

Eurosistem ni v tem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 2,1 milijarde EUR na 374,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,1 milijarde EUR na 1.010,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 0,5 milijarde EUR na 55,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 3,3 milijarde EUR na 420,1 milijarde EUR. V sredo, 11. marca 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 147,9 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 141,8 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,5 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 45,2 milijarde EUR (v primerjavi s 47,5 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 12,2 milijarde EUR na 249,4 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 13. marca 2015 Razlika od 6. marca 2015 – kupljeno Razlika od 6. marca 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 26,1 milijarde EUR - 0,4 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 11,9 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 56,9 milijarde EUR 2,8 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 3,8 milijarde EUR 0,1 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 9,8 milijarde EUR 9,8 milijarde EUR
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 140,9 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 16,2 milijarde EUR na 222,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 343.840 −27
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 279.822 2.472
2.1 Terjatve do MDS 80.800 1.324
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 199.022 1.148
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 35.092 0
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 24.339 1.467
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 24.339 1.467
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 465.292 −5.568
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 141.839 −6.014
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 322.959 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 483 441
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 11 5
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 120.618 −797
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 624.008 10.127
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 249.377 12.241
7.2 Drugi vrednostni papirji 374.631 −2.114
8 Dolg širše države v EUR 26.665 0
9 Druga sredstva 222.440 −375
Skupaj sredstva 2.142.116 7.298
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.010.794 1.064
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 267.953 13.931
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 222.716 16.156
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 45.237 −2.225
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.189 −98
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 101.487 −10
5.1 Širša država 55.758 −478
5.2 Druge obveznosti 45.729 468
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 54.923 −2.577
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.820 −246
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.201 847
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.201 847
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.374 0
10 Druge obveznosti 209.957 −5.660
11 Računi prevrednotenja 330.898 0
12 Kapital in rezerve 95.520 48
Skupaj obveznosti 2.142.116 7.298

Stiki za medije