Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 13. marcu 2015

17. marca 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 13. marca 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 27 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z národných centrálnych bánk Eurosystému z dôvodu výroby pamätnej mince.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 1,9 mld. EUR na 249,5 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 2,1 mld. EUR na 374,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 1,1 mld. EUR na 1 010,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 0,5 mld. EUR na 55,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 3,3 mld. EUR na 420,1 mld. EUR. V stredu 11. marca 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 147,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 141,8 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,5 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovou hodnotou v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 45,2 mld. EUR (v porovnaní so 47,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 12,2 mld. EUR na 249,4 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 13. marcu 2015 Zmena oproti 6. marcu 2015: nákup Zmena oproti 6. marcu 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 26,1 mld. EUR 0,4 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 11,9 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 56,9 mld. EUR 2,8 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 3,8 mld. EUR 0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 9,8 mld. EUR 9,8 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 140,9 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 16,2 mld. EUR na 222,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 343 840 −27
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 279 822 2 472
2.1 Pohľadávky voči MMF 80 800 1 324
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 199 022 1 148
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 35 092 0
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 24 339 1 467
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 24 339 1 467
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 465 292 −5 568
5.1 Hlavné refinančné operácie 141 839 −6 014
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 322 959 0
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 483 441
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 11 5
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 120 618 −797
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 624 008 10 127
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 249 377 12 241
7.2 Ostatné cenné papiere 374 631 −2 114
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 665 0
9 Ostatné aktíva 222 440 −375
Aktíva spolu 2 142 116 7 298
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 010 794 1 064
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 267 953 13 931
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 222 716 16 156
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 45 237 −2 225
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 189 −98
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 101 487 −10
5.1 Verejná správa 55 758 −478
5.2 Ostatné záväzky 45 729 468
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 54 923 −2 577
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 820 −246
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 201 847
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 201 847
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 56 374 0
10 Ostatné pasíva 209 957 −5 660
11 Účty precenenia 330 898 0
12 Základné imanie a rezervy 95 520 48
Pasíva spolu 2 142 116 7 298
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá