Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 13 marca 2015 r.

17 marca 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 13 marca 2015 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zmniejszył się o 27 mln EUR w wyniku sprzedaży złota dokonanej przez jeden z banków centralnych Eurosystemu na potrzeby wyemitowania monety okolicznościowej.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 1,9 mld EUR do poziomu 249,5 mld EUR, w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 2,1 mld EUR do poziomu 374,6 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 1,1 mld EUR do poziomu 1010,8 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 0,5 mld EUR do poziomu 55,8 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 3,3 mld EUR do poziomu 420,1 mld EUR. W środę 11 marca 2015 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 147,9 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 141,8 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,5 mld EUR (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 45,2 mld EUR (wobec 47,5 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 12,2 mld EUR do poziomu 249,4 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 13.03.2015 Różnica wobec 6.03.2015 – zakup Różnica wobec 6.03.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 26,1 mld EUR 0,4 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 11,9 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 56,9 mld EUR 2,8 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 3,8 mld EUR 0,1 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych wyemitowanych przez sektor publiczny 9,8 mld EUR 9,8 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 140,9 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 16,2 mld EUR do poziomu 222,7 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 343.840 −27
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 279.822 2.472
2.1 Należności od MFW 80.800 1.324
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 199.022 1.148
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 35.092 0
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 24.339 1.467
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 24.339 1.467
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 465.292 −5.568
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 141.839 −6.014
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 322.959 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 483 441
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 11 5
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 120.618 −797
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 624.008 10.127
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 249.377 12.241
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 374.631 −2.114
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.665 0
9 Pozostałe aktywa 222.440 −375
Aktywa razem 2.142.116 7.298
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.010.794 1.064
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 267.953 13.931
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 222.716 16.156
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 45.237 −2.225
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.189 −98
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 101.487 −10
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 55.758 −478
5.2 Pozostałe zobowiązania 45.729 468
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 54.923 −2.577
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.820 −246
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.201 847
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.201 847
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.374 0
10 Pozostałe pasywa 209.957 −5.660
11 Różnice z wyceny 330.898 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 95.520 48
Pasywa razem 2.142.116 7.298

Kontakt z mediami