Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 13 maart 2015

17 maart 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 13 maart 2015 daalde de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) met EUR 27 miljoen ten gevolge van de verkoop van goud door een nationale centrale bank van het Eurosysteem ten behoeve van de productie van een herdenkingsmunt.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 1,9 miljard naar EUR 249,5 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

Gedurende de week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 2,1 miljard naar EUR 374,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,1 miljard naar EUR 1.010,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 0,5 miljard naar EUR 55,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 3,3 miljard naar EUR 420,1 miljard. Op woensdag 11 maart 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 147,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 141,8 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,5 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 45,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 47,5 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 12,2 miljard naar EUR 249,4 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 13 maart 2015 Verschil ten opzichte van 6 maart 2015 – Aankopen Verschil ten opzichte van 6 maart 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 26,1 miljard - EUR 0,4 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 11,9 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 56,9 miljard EUR 2,8 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 3,8 miljard EUR 0,1 miljard -
Programma voor de aankoop van publiekesectoractiva EUR 9,8 miljard EUR 9,8 miljard
Programma voor de effectenmarkten EUR 140,9 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 16,2 miljard naar EUR 222,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 343.840 −27
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 279.822 2.472
2.1 Vorderingen op het IMF 80.800 1.324
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 199.022 1.148
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 35.092 0
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 24.339 1.467
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 24.339 1.467
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 465.292 −5.568
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 141.839 −6.014
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 322.959 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 483 441
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 11 5
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 120.618 −797
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 624.008 10.127
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 249.377 12.241
7.2 Overige waardepapieren 374.631 −2.114
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.665 0
9 Overige activa 222.440 −375
Totaal activa 2.142.116 7.298
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.010.794 1.064
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 267.953 13.931
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 222.716 16.156
2.2 Depositofaciliteit 45.237 −2.225
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.189 −98
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 101.487 −10
5.1 Overheid 55.758 −478
5.2 Overige verplichtingen 45.729 468
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 54.923 −2.577
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.820 −246
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.201 847
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.201 847
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.374 0
10 Overige passiva 209.957 −5.660
11 Herwaarderingsrekeningen 330.898 0
12 Kapitaal en reserves 95.520 48
Totaal passiva 2.142.116 7.298

Contactpersonen voor de media