Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 13. martā

2015.17.03.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 13. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 27 milj. euro, vienai Eurosistēmas nacionālajai centrālajai bankai pārdodot zeltu, lai izgatavotu piemiņas monētu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 1.9 mljrd. euro (līdz 249.5 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 2.1 mljrd. euro (līdz 374.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.1 mljrd. euro (līdz 1 010.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 55.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 3.3 mljrd. euro (līdz 420.1 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 11. martā, galvenajai refinansēšanas operācijai 147.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 141.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 45.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 47.5 mljrd. euro ).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 12.2 mljrd. euro (līdz 249.4 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 13. martā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 6. martu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 6. martu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 26.1 mljrd. euro 0.4 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 11.9 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 56.9 mljrd. euro 2.8 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 3.8 mljrd. euro 0.1 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 9.8 mljrd. euro 9.8 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 140.9 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 16.2 mljrd. euro (līdz 222.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 343,840 −27
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 279,822 2,472
2.1 SVF debitoru parādi 80,800 1,324
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 199,022 1,148
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 35,092 0
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 24,339 1,467
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 24,339 1,467
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 465,292 −5,568
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 141,839 −6,014
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 322,959 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 483 441
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 11 5
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 120,618 −797
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 624,008 10,127
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 249,377 12,241
7.2 Pārējie vērtspapīri 374,631 −2,114
8 Valdības parāds euro 26,665 0
9 Pārējie aktīvi 222,440 −375
Kopā aktīvi 2,142,116 7,298
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1,010,794 1,064
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 267,953 13,931
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 222,716 16,156
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 45,237 −2,225
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,189 −98
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 101,487 −10
5.1 Saistības pret valdību 55,758 −478
5.2 Pārējās saistības 45,729 468
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 54,923 −2,577
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,820 −246
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,201 847
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,201 847
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,374 0
10 Pārējās saistības 209,957 −5,660
11 Pārvērtēšanas konti 330,898 0
12 Kapitāls un rezerves 95,520 48
Kopā pasīvi 2,142,116 7,298

Kontaktinformācija presei