Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. kovo 13 d.

2015 m. kovo 17 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. kovo 13 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 27 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso proginei monetai gaminti.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,9 mlrd. eurų – iki 249,5 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Per savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 2,1 mlrd. eurų – iki 374,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 1 010,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 55,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,3 mlrd. eurų – iki 420,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. kovo 11 d., baigėsi 147,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 141,8 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,5 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 45,2 mlrd. eurų (palyginti su 47,5 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 12,2 mlrd. eurų – iki 249,4 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. kovo 13 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. kovo 6 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. kovo 6 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 26,1 mlrd. eurų 0,4 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 11,9 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 56,9 mlrd. eurų 2,8 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 3,8 mlrd. eurų 0,1 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa 9,8 mlrd. eurų 9,8 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 140,9 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 16,2 mlrd. eurų – iki 222,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 343 840 −27
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 279 822 2 472
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 800 1 324
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 199 022 1 148
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 35 092 0
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 24 339 1 467
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 24 339 1 467
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 465 292 −5 568
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 141 839 −6 014
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 322 959 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 483 441
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 11 5
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 120 618 −797
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 624 008 10 127
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 249 377 12 241
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 374 631 −2 114
8 Valdžios skola eurais 26 665 0
9 Kitas turtas 222 440 −375
Visas turtas 2 142 116 7 298
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 010 794 1 064
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 267 953 13 931
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 222 716 16 156
2.2 Indėlių galimybė 45 237 −2 225
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 189 −98
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 101 487 −10
5.1 Valdžiai 55 758 −478
5.2 Kiti įsipareigojimai 45 729 468
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 54 923 −2 577
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 820 −246
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 201 847
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 201 847
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 374 0
10 Kiti įsipareigojimai 209 957 −5 660
11 Perkainojimo sąskaitos 330 898 0
12 Kapitalas ir rezervai 95 520 48
Visi įsipareigojimai 2 142 116 7 298

Kontaktai žiniasklaidai