SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 13. marts 2015

17. marts 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 13. marts 2015 faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 27 mio. euro som følge af en centralbank i Eurosystemets salg af guld med henblik på fremstilling af en erindringsmønt.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 1,9 mia. euro til 249,5 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I løbet af ugen gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 2,1 mia. euro til 374,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,1 mia. euro til 1.010,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 0,5 mia. euro til 55,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 3,3 mia. euro til 420,1 mia. euro. Onsdag den 11. marts 2015 udløb en primær markedsoperation på 147,9 mia. euro, og en ny på 141,8 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,5 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 45,2 mia. euro (mod 47,5 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 12,2 mia. euro til 249,4 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 
13. marts 2015 Ændring i forhold til 6. marts 2015 – Opkøb Ændring i forhold til 6. marts 2015 – Indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 26,1 mia. - EUR 0,4 mia.
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 11,9 mia. - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 56,9 mia. EUR 2,8 mia. -
Programmet til opkøb af asset-backed securities EUR 3,8 mia. EUR 0,1 mia. -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor EUR 9,8 mia. EUR 9,8 mia.
Securities Markets Programme EUR 140,9 mia. - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 16,2 mia. euro til 222,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 343.840 −27
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 279.822 2.472
2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.800 1.324
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 199.022 1.148
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 35.092 0
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 24.339 1.467
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 24.339 1.467
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 465.292 −5.568
5.1 Primære markedsoperationer 141.839 −6.014
5.2 Langfristede markedsoperationer 322.959 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 483 441
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 11 5
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 120.618 −797
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 624.008 10.127
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 249.377 12.241
7.2 Andre værdipapirer 374.631 −2.114
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.665 0
9 Andre aktiver 222.440 −375
Aktiver i alt 2.142.116 7.298
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.010.794 1.064
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 267.953 13.931
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 222.716 16.156
2.2 Indlånsfacilitet 45.237 −2.225
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.189 −98
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 101.487 −10
5.1 Offentlig forvaltning og service 55.758 −478
5.2 Andre forpligtelser 45.729 468
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 54.923 −2.577
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.820 −246
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.201 847
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.201 847
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.374 0
10 Andre forpligtelser 209.957 −5.660
11 Revalueringskonti 330.898 0
12 Kapital og reserver 95.520 48
Passiver i alt 2.142.116 7.298
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt