Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 13. březnu 2015

17. března 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 13. března 2015 poklesl objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 27 mil. EUR v důsledku prodeje zlata jednou z národních centrálních bank Eurosystému za účelem výroby oběžné pamětní mince.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 1,9 mld. EUR na 249,5 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém ve sledovaném týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 2,1 mld. EUR na 374,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1,1 mld. EUR na 1 010,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 0,5 mld. EUR na 55,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 3,3 mld. EUR na 420,1 mld. EUR. Ve středu 11. března 2015 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 147,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 141,8 mld. EUR se splatností sedm dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,5 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 45,2 mld. EUR (oproti 47,5 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 12,2 mld. EUR na 249,4 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 13. březnu 2015 Rozdíl v porovnání se 6. březnem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání se 6. březnem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 26,1 mld. EUR 0,4 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 11,9 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 56,9 mld. EUR 2,8 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 3,8 mld. EUR 0,1 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 9,8 mld. EUR 9,8 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 140,9 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 16,2 mld. EUR na 222,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 343 840 −27
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 279 822 2 472
2.1 Pohledávky za MMF 80 800 1 324
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 199 022 1 148
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 35 092 0
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 24 339 1 467
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 24 339 1 467
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 465 292 −5 568
5.1 Hlavní refinanční operace 141 839 −6 014
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 322 959 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 483 441
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 11 5
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 120 618 −797
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 624 008 10 127
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 249 377 12 241
7.2 Ostatní cenné papíry 374 631 −2 114
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 665 0
9 Ostatní aktiva 222 440 −375
Aktiva celkem 2 142 116 7 298
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 010 794 1 064
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 267 953 13 931
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 222 716 16 156
2.2 Vkladová facilita 45 237 −2 225
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 189 −98
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 101 487 −10
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 55 758 −478
5.2 Ostatní závazky 45 729 468
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 54 923 −2 577
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 820 −246
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 201 847
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 201 847
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 374 0
10 Ostatní pasiva 209 957 −5 660
11 Účty přecenění 330 898 0
12 Kapitál a rezervní fondy 95 520 48
Pasiva celkem 2 142 116 7 298

Kontakty pro média