Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 13 март 2015 г.

17 март 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 13 март 2015 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) отбелязва намаление с 27 млн. евро в резултат от продажбата на злато от една национална централна банка от Евросистемата с цел произвеждане на възпоменателна монета.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 1,9 млрд. евро до 249,5 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През седмицата Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 2,1 млрд. евро до 374,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 1,1 млрд. евро до 1010,8 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) отбелязват намаление с 0,5 млрд. евро до 55,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 3,3 млрд. евро до 420,1 млрд. евро. На 11 март 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 147,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 141,8 млрд. евро със седемдневен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,5 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 45,2 млрд. евро (при 47,5 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 12,2 млрд. евро до 249,4 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 13 март 2015 г. Разлика спрямо 6 март 2015 г. – покупки Разлика спрямо 6 март 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 26,1 млрд. евро - 0,4 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 11,9 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 56,9 млрд. евро 2,8 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 3,8 млрд. евро 0,1 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 9,8 млрд. евро 9,8 млрд. евро
Програма за пазарите на ценни книжа 140,9 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 16,2 млрд. евро до 222,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 343 840 −27
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 279 822 2 472
2.1 Вземания от МВФ 80 800 1 324
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 199 022 1 148
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 35 092 0
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 24 339 1 467
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 24 339 1 467
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 465 292 −5 568
5.1 Основни операции по рефинансиране 141 839 −6 014
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 322 959 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 483 441
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 11 5
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 120 618 −797
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 624 008 10 127
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 249 377 12 241
7.2 Други ценни книжа 374 631 −2 114
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 665 0
9 Други активи 222 440 −375
Общо активи 2 142 116 7 298
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 010 794 1 064
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 267 953 13 931
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 222 716 16 156
2.2 Депозитно улеснение 45 237 −2 225
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 189 −98
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 101 487 −10
5.1 Сектор „Държавно управление“ 55 758 −478
5.2 Други задължения 45 729 468
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 54 923 −2 577
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 820 −246
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 201 847
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 201 847
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 374 0
10 Други задължения 209 957 −5 660
11 Сметки за преоценка 330 898 0
12 Капитал и резерви 95 520 48
Общо пасиви 2 142 116 7 298
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите