European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 6 март 2015 г.

10 март 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 6 март 2015 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 1,2 млрд. евро до 247,6 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През седмицата Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,7 млрд. евро до 376,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 2,8 млрд. евро до 1009,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 3,8 млрд. евро до 56,2 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 28,2 млрд. евро до 423,4 млрд. евро. На 4 март 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 165,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 147,8 млрд. евро със седемдневен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,3 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 47,5 млрд. евро (при 37,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 3,0 млрд. евро до 237,1 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 6 март 2015 г. Разлика спрямо 27 февруари 2015 г. – покупки Разлика спрямо 27 февруари 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 26,5 млрд. евро - 0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 11,9 млрд. евро - 0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 54,2 млрд. евро 3,0 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 3,6 млрд. евро 0,2 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 140,9 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 28,4 млрд. евро до 206,6 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 343 867 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 277 351 −1 188
2.1 Вземания от МВФ 79 477 77
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 197 874 −1 265
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 35 092 2 049
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 22 872 849
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 22 872 849
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 470 860 −17 798
5.1 Основни операции по рефинансиране 147 853 −17 499
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 322 959 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 42 −284
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 6 −16
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 121 414 −3 455
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 613 881 2 296
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 237 136 2 960
7.2 Други ценни книжа 376 745 −664
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 665 0
9 Други активи 222 816 −3 770
Общо активи 2 134 819 −21 018
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 009 730 2 768
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 254 023 −18 009
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 206 561 −28 404
2.2 Депозитно улеснение 47 462 10 395
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 287 −17
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 101 497 4 123
5.1 Сектор „Държавно управление“ 56 237 3 849
5.2 Други задължения 45 261 274
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 57 500 −4 979
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 066 −131
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 353 −254
8.1 Депозити, салда и други задължения 6 353 −254
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 374 0
10 Други задължения 215 617 −4 527
11 Сметки за преоценка 330 898 0
12 Капитал и резерви 95 473 9
Общо пасиви 2 134 819 −21 018
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите