Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 27 februari 2015

3 mars 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 27 februari 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,7 miljarder EUR till 246,4 miljarder EUR genom kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner inom det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,2 miljarder EUR till 377,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,0 miljarder EUR till 1 007,0 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 18,1 miljarder EUR till 52,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 8,9 miljarder EUR till 451,6 miljarder EUR. Onsdagen den 25 februari 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 122,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 165,4 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Under veckan återbetalades en långfristig refinansieringstransaktion på 8,9 miljarder EUR, före förfallodagen. Vidare förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 101,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 54,0 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,3 miljarder EUR (jämfört med 1,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 37,1 miljarder EUR (jämfört med 42,0 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 2,7 miljarder EUR till 234,2 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 27 februari 2015 Förändring jämfört med den 20 februari 2015 – Köp Förändring jämfört med den 20 februari 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 26,6 miljarder EUR - 0,3 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 12,0 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 51,2 miljarder EUR 2,5 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 3,5 miljarder EUR 0,5 miljarder EUR -
Värdepappersprogram 140,9 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 5,6 miljarder EUR till 235,0 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 343.867 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 278.539 2.874
2.1 Fordringar på IMF 79.400 −324
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 199.139 3.199
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 33.043 −2.350
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 22.023 1.361
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 22.023 1.361
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 488.659 −13.889
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 165.352 43.238
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 322.959 −56.264
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 326 −880
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 22 17
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 124.869 2.968
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 611.585 1.450
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 234.176 2.651
7.2 Andra värdepapper 377.409 −1.201
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.665 0
9 Övriga tillgångar 226.586 −4.373
Summa tillgångar 2.155.836 −11.958
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.006.962 1.962
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 272.032 659
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 234.965 5.618
2.2 Inlåningsfacilitet 37.067 −4.917
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 −42
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.304 −14
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 97.374 −12.794
5.1 Offentliga sektorn 52.387 −18.072
5.2 Övriga skulder 44.987 5.278
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 62.479 −2.871
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.197 252
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.608 −412
8.1 Inlåning och övriga skulder 6.608 −412
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.374 0
10 Övriga skulder 220.145 1.261
11 Värderegleringskonton 330.898 0
12 Eget kapital 95.464 0
Summa skulder 2.155.836 −11.958
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media