Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 27. februarja 2015

3. marec 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 27. februarja 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,7 milijarde EUR na 246,4 milijarde EUR.

Eurosistem ni v tem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,2 milijarde EUR na 377,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,0 milijarde EUR na 1.007,0 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 18,1 milijarde EUR na 52,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 8,9 milijarde EUR na 451,6 milijarde EUR. V sredo, 25. februarja 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 122,1 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 165,4 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 8,9 milijarde EUR. Poleg tega so zapadle operacije dolgoročnejšega refinanciranja v višini 101,4 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 54,0 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi z 1,2 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 37,1 milijarde EUR (v primerjavi z 42,0 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 2,7 milijarde EUR na 234,2 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 27. februarja 2015 Razlika od 20. februarja 2015 – kupljeno Razlika od 20. februarja 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 26,6 milijarde EUR - 0,3 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 12,0 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 51,2 milijarde EUR 2,5 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 3,5 milijarde EUR 0,5 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 140,9 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 5,6 milijarde EUR na 235,0 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 343.867 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 278.539 2.874
2.1 Terjatve do MDS 79.400 −324
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 199.139 3.199
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 33.043 −2.350
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 22.023 1.361
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 22.023 1.361
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 488.659 −13.889
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 165.352 43.238
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 322.959 −56.264
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 326 −880
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 22 17
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 124.869 2.968
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 611.585 1.450
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 234.176 2.651
7.2 Drugi vrednostni papirji 377.409 −1.201
8 Dolg širše države v EUR 26.665 0
9 Druga sredstva 226.586 −4.373
Skupaj sredstva 2.155.836 −11.958
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.006.962 1.962
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 272.032 659
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 234.965 5.618
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 37.067 −4.917
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 −42
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.304 −14
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 97.374 −12.794
5.1 Širša država 52.387 −18.072
5.2 Druge obveznosti 44.987 5.278
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 62.479 −2.871
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.197 252
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.608 −412
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.608 −412
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.374 0
10 Druge obveznosti 220.145 1.261
11 Računi prevrednotenja 330.898 0
12 Kapital in rezerve 95.464 0
Skupaj obveznosti 2.155.836 −11.958

Stiki za medije