Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 27. februáru 2015

3. marca 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 27. februára 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,7 mld. EUR na 246,4 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1,2 mld. EUR na 377,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 2,0 mld. EUR na 1 007,0 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 18,1 mld. EUR na 52,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 8,9 mld. EUR na 451,6 mld. EUR. V stredu 25. februára 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 122,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 165,4 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

V priebehu sledovaného týždňa bolo z predchádzajúcej dlhodobejšej refinančnej operácie predčasne splatených 8,9 mld. EUR. Zároveň boli splatné dlhodobejšie refinančné operácie v objeme 101,4 mld. EUR a bola uzavretá ďalšia v objeme 54,0 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,3 mld. EUR (v porovnaní s 1,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 37,1 mld. EUR (v porovnaní so 42,0 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 2,7 mld. EUR na 234,2 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 27. februáru 2015 Zmena oproti 20. februáru 2015: nákup Zmena oproti 20. februáru 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 26,6 mld. EUR 0,3 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 12,0 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 51,2 mld. EUR 2,5 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 3,5 mld. EUR 0,5 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 140,9 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 5,6 mld. EUR na 235,0 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 343 867 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 278 539 2 874
2.1 Pohľadávky voči MMF 79 400 −324
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 199 139 3 199
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 33 043 −2 350
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 22 023 1 361
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 22 023 1 361
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 488 659 −13 889
5.1 Hlavné refinančné operácie 165 352 43 238
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 322 959 −56 264
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 326 −880
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 22 17
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 124 869 2 968
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 611 585 1 450
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 234 176 2 651
7.2 Ostatné cenné papiere 377 409 −1 201
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 665 0
9 Ostatné aktíva 226 586 −4 373
Aktíva spolu 2 155 836 −11 958
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 006 962 1 962
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 272 032 659
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 234 965 5 618
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 37 067 −4 917
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 −42
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 304 −14
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 97 374 −12 794
5.1 Verejná správa 52 387 −18 072
5.2 Ostatné záväzky 44 987 5 278
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 62 479 −2 871
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 197 252
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 608 −412
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 608 −412
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 56 374 0
10 Ostatné pasíva 220 145 1 261
11 Účty precenenia 330 898 0
12 Základné imanie a rezervy 95 464 0
Pasíva spolu 2 155 836 −11 958

Kontakt pre médiá