Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 27 lutego 2015 r.

3 marca 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 27 lutego 2015 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,7 mld EUR do poziomu 246,4 mld EUR, w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,2 mld EUR do poziomu 377,4 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 2,0 mld EUR do poziomu 1007,0 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 18,1 mld EUR do poziomu 52,4 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 8,9 mld EUR do poziomu 451,6 mld EUR. W środę 25 lutego 2015 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 122,1 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 165,4 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym spłacono przed terminem zapadalności kwotę 8,9 mld EUR z tytułu dłuższej operacji refinansującej. Ponadto przypadł termin zapadalności dłuższych operacji refinansujących w kwocie 101,4 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 54,0 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld EUR (wobec 1,2 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 37,1 mld EUR (wobec 42,0 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 2,7 mld EUR do poziomu 234,2 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 27.02.2015 Różnica wobec 20.02.2015 – zakup Różnica wobec 20.02.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 26,6 mld EUR 0,3 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 12,0 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 51,2 mld EUR 2,5 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 3,5 mld EUR 0,5 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 140,9 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 5,6 mld EUR do poziomu 235,0 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 343.867 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 278.539 2.874
2.1 Należności od MFW 79.400 −324
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 199.139 3.199
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 33.043 −2.350
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 22.023 1.361
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 22.023 1.361
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 488.659 −13.889
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 165.352 43.238
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 322.959 −56.264
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 326 −880
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 22 17
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 124.869 2.968
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 611.585 1.450
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 234.176 2.651
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 377.409 −1.201
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.665 0
9 Pozostałe aktywa 226.586 −4.373
Aktywa razem 2.155.836 −11.958
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.006.962 1.962
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 272.032 659
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 234.965 5.618
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 37.067 −4.917
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −42
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.304 −14
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 97.374 −12.794
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 52.387 −18.072
5.2 Pozostałe zobowiązania 44.987 5.278
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 62.479 −2.871
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.197 252
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.608 −412
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.608 −412
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.374 0
10 Pozostałe pasywa 220.145 1.261
11 Różnice z wyceny 330.898 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 95.464 0
Pasywa razem 2.155.836 −11.958

Kontakt z mediami