Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 27 februari 2015

3 maart 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 27 februari 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,7 miljard naar EUR 246,4 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

Gedurende de week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,2 miljard naar EUR 377,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,0 miljard naar EUR 1.007,0 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 18,1 miljard naar EUR 52,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 8,9 miljard naar EUR 451,6 miljard. Op woensdag 25 februari 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 122,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 165,4 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Gedurende de week werd van een langerlopende herfinancieringstransactie EUR 8,9 miljard vóór de vervaldatum terugbetaald. Bovendien vervielen langerlopende herfinancieringstransacties van EUR 101,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 54,0 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR 0,3 miljard (vergeleken met EUR 1,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 37,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 42,0 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 2,7 miljard naar EUR 234,2 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 27 februari 2015 Verschil ten opzichte van 20 februari 2015 – Aankopen Verschil ten opzichte van 20 februari 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 26,6 miljard - EUR 0,3 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 12,0 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 51,2 miljard EUR 2,5 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 3,5 miljard EUR 0,5 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 140,9 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 5,6 miljard naar EUR 235,0 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 343.867 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 278.539 2.874
2.1 Vorderingen op het IMF 79.400 −324
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 199.139 3.199
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 33.043 −2.350
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 22.023 1.361
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 22.023 1.361
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 488.659 −13.889
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 165.352 43.238
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 322.959 −56.264
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 326 −880
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 22 17
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 124.869 2.968
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 611.585 1.450
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 234.176 2.651
7.2 Overige waardepapieren 377.409 −1.201
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.665 0
9 Overige activa 226.586 −4.373
Totaal activa 2.155.836 −11.958
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.006.962 1.962
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 272.032 659
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 234.965 5.618
2.2 Depositofaciliteit 37.067 −4.917
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 −42
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.304 −14
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 97.374 −12.794
5.1 Overheid 52.387 −18.072
5.2 Overige verplichtingen 44.987 5.278
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 62.479 −2.871
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.197 252
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.608 −412
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.608 −412
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.374 0
10 Overige passiva 220.145 1.261
11 Herwaarderingsrekeningen 330.898 0
12 Kapitaal en reserves 95.464 0
Totaal passiva 2.155.836 −11.958

Contactpersonen voor de media