Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 27. februārī

2015.3.03.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 27. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 246.4 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.2 mljrd. euro (līdz 377.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.0 mljrd. euro (līdz 1 007.0 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 18.1 mljrd. euro (līdz 52.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 8.9 mljrd. euro (līdz 451.6 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 25. februārī, galvenajai refinansēšanas operācijai 122.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 165.4 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 8.9 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijā saņemtajiem līdzekļiem. Turklāt ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 101.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 54.0 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 37.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 42.0 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 2.7 mljrd. euro (līdz 234.2 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 27. februārī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 20. februāri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 20. februāri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 26.6 mljrd. euro 0.3 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 12.0 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 51.2 mljrd. euro 2.5 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 3.5 mljrd. euro 0.5 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 140.9 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 5.6 mljrd. euro (līdz 235.0 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 343,867 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 278,539 2,874
2.1 SVF debitoru parādi 79,400 −324
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 199,139 3,199
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 33,043 −2,350
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 22,023 1,361
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 22,023 1,361
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 488,659 −13,889
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 165,352 43,238
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 322,959 −56,264
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 326 −880
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 22 17
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 124,869 2,968
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 611,585 1,450
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 234,176 2,651
7.2 Pārējie vērtspapīri 377,409 −1,201
8 Valdības parāds euro 26,665 0
9 Pārējie aktīvi 226,586 −4,373
Kopā aktīvi 2,155,836 −11,958
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1,006,962 1,962
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 272,032 659
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 234,965 5,618
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 37,067 −4,917
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 −42
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,304 −14
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 97,374 −12,794
5.1 Saistības pret valdību 52,387 −18,072
5.2 Pārējās saistības 44,987 5,278
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 62,479 −2,871
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,197 252
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6,608 −412
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6,608 −412
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,374 0
10 Pārējās saistības 220,145 1,261
11 Pārvērtēšanas konti 330,898 0
12 Kapitāls un rezerves 95,464 0
Kopā pasīvi 2,155,836 −11,958
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem