Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. vasario 27 d.

2015 m. kovo 3 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. vasario 27 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 246,4 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Per savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 377,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,0 mlrd. eurų – iki 1 007,0 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 18,1 mlrd. eurų – iki 52,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 8,9 mlrd. eurų – iki 451,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. vasario 25 d., baigėsi 122,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 165,4 mlrd. eurų vertės operacija.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijai paskirstyta 8,9 mlrd. eurų suma. Be to, baigėsi 101,4 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 54,0 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su 1,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 37,1 mlrd. eurų (palyginti su 42,0 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 2,7 mlrd. eurų – iki 234,2 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. vasario 27 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. vasario 20 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. vasario 20 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 26,6 mlrd. eurų 0,3 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 12,0 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 51,2 mlrd. eurų 2,5 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 3,5 mlrd. eurų 0,5 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 140,9 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,6 mlrd. eurų – iki 235,0 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 343 867 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 278 539 2 874
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 79 400 −324
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 199 139 3 199
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 33 043 −2 350
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 22 023 1 361
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 22 023 1 361
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 488 659 −13 889
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 165 352 43 238
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 322 959 −56 264
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 326 −880
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 22 17
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 124 869 2 968
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 611 585 1 450
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 234 176 2 651
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 377 409 −1 201
8 Valdžios skola eurais 26 665 0
9 Kitas turtas 226 586 −4 373
Visas turtas 2 155 836 −11 958
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 006 962 1 962
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 272 032 659
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 234 965 5 618
2.2 Indėlių galimybė 37 067 −4 917
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −42
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 304 −14
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 97 374 −12 794
5.1 Valdžiai 52 387 −18 072
5.2 Kiti įsipareigojimai 44 987 5 278
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 62 479 −2 871
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 197 252
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 608 −412
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 608 −412
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 374 0
10 Kiti įsipareigojimai 220 145 1 261
11 Perkainojimo sąskaitos 330 898 0
12 Kapitalas ir rezervai 95 464 0
Visi įsipareigojimai 2 155 836 −11 958

Kontaktai žiniasklaidai