Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 27. februar 2015

3. marts 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 27. februar 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,7 mia. euro til 246,4 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I løbet af ugen gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,2 mia. euro til 377,4 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,0 mia. euro til 1.007,0 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 18,1 mia. euro til 52,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 8,9 mia. euro til 451,6 mia. euro. Onsdag den 25. februar 2015 udløb en primær markedsoperation på 122,1 mia. euro, og en ny på 165,4 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

I løbet af ugen blev en langfristet markedsoperation til en værdi af 8,9 mia. euro tilbagebetalt før udløb. Desuden udløb en langfristet markedsoperation på 101,4 mia. euro, og en ny på 54,0 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,3 mia. euro (mod 1,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 37,1 mia. euro (mod 42,0 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 2,7 mia. euro til 234,2 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 27. februar 2015 Ændring i forhold til 20. februar 2015 – Opkøb Ændring i forhold til 20. februar 2015 – Indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 26,6 mia. - EUR 0,3 mia.
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 12,0 mia. - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 51,2 mia. EUR 2,5 mia. -
Programmet til opkøb af asset-backed securities EUR 3,5 mia. EUR 0,5 mia. -
Securities Markets Programme EUR 140,9 mia. - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 5,6 mia. euro til 235,0 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 343.867 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 278.539 2.874
2.1 Tilgodehavender hos IMF 79.400 −324
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 199.139 3.199
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 33.043 −2.350
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 22.023 1.361
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 22.023 1.361
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 488.659 −13.889
5.1 Primære markedsoperationer 165.352 43.238
5.2 Langfristede markedsoperationer 322.959 −56.264
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 326 −880
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 22 17
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 124.869 2.968
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 611.585 1.450
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 234.176 2.651
7.2 Andre værdipapirer 377.409 −1.201
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.665 0
9 Andre aktiver 226.586 −4.373
Aktiver i alt 2.155.836 −11.958
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.006.962 1.962
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 272.032 659
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 234.965 5.618
2.2 Indlånsfacilitet 37.067 −4.917
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 −42
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.304 −14
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 97.374 −12.794
5.1 Offentlig forvaltning og service 52.387 −18.072
5.2 Andre forpligtelser 44.987 5.278
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 62.479 −2.871
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.197 252
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.608 −412
8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.608 −412
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.374 0
10 Andre forpligtelser 220.145 1.261
11 Revalueringskonti 330.898 0
12 Kapital og reserver 95.464 0
Passiver i alt 2.155.836 −11.958

Medie- og pressehenvendelser