Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 27. únoru 2015

3. března 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 27. února 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,7 mld. EUR na 246,4 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém ve sledovaném týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,2 mld. EUR na 377,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2,0 mld. EUR na 1 007,0 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 18,1 mld. EUR na 52,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 8,9 mld. EUR na 451,6 mld. EUR. Ve středu 25. února 2015 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 122,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 165,4 mld. EUR se splatností sedm dní.

Ve sledovaném týdnu bylo z dlouhodobější refinanční operace splaceno před dobou splatnosti 8,9 mld. EUR. Dále byly splatné dlouhodobější refinanční operace o objemu 101,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 54,0 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,3 mld. EUR (ve srovnání s 1,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 37,1 mld. EUR (ve srovnání se 42,0 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 2,7 mld. EUR na 234,2 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 27. únoru 2015 Rozdíl v porovnání s 20. únorem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 20. únorem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 26,6 mld. EUR - 0,3 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 12,0 mld. EUR - -
3. program nákupu krytých dluhopisů 51,2 mld. EUR 2,5 mld. EUR -
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 3,5 mld. EUR 0,5 mld. EUR -
Program pro trhy s cennými papíry 140,9 mld. EUR - -

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 5,6 mld. EUR na 235,0 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 343 867 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 278 539 2 874
2.1 Pohledávky za MMF 79 400 −324
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 199 139 3 199
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 33 043 −2 350
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 22 023 1 361
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 22 023 1 361
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 488 659 −13 889
5.1 Hlavní refinanční operace 165 352 43 238
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 322 959 −56 264
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 326 −880
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 22 17
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 124 869 2 968
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 611 585 1 450
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 234 176 2 651
7.2 Ostatní cenné papíry 377 409 −1 201
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 665 0
9 Ostatní aktiva 226 586 −4 373
Aktiva celkem 2 155 836 −11 958
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 006 962 1 962
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 272 032 659
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 234 965 5 618
2.2 Vkladová facilita 37 067 −4 917
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 −42
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 304 −14
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 97 374 −12 794
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 52 387 −18 072
5.2 Ostatní závazky 44 987 5 278
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 62 479 −2 871
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 197 252
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 608 −412
8.1 Vklady a ostatní závazky 6 608 −412
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 374 0
10 Ostatní pasiva 220 145 1 261
11 Účty přecenění 330 898 0
12 Kapitál a rezervní fondy 95 464 0
Pasiva celkem 2 155 836 −11 958

Kontakty pro média