Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 13 februari 2015

17 februari 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 13 februari 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,7 miljarder EUR till 244,5 miljarder EUR genom kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner inom det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 2,7 miljarder EUR till 377,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 1 005,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 0,7 miljarder EUR till 56,0 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 66,6 miljarder EUR till 454,7 miljarder EUR. Onsdagen den 11 februari 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 151,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 104,5 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Under veckan återbetalades en långfristig refinansieringstransaktion på 9,4 miljarder EUR, före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med 0,5 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 45,4 miljarder EUR (jämfört med 35,8 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 2,8 miljarder EUR till 229,4 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 13 februari 2015 Förändring jämfört med den 6 februari 2015 – Köp Förändring jämfört med den 6 februari 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 27,0 miljarder EUR - 0,3 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 12,6 miljarder EUR - 0,1 miljard EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 46,0 miljarder EUR 3,0 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 2,9 miljarder EUR 0,2 miljarder EUR -
Värdepappersprogram 140,9 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 6,8 miljarder EUR till 226,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 343.867 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 273.815 746
2.1 Fordringar på IMF 79.727 −154
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 194.088 901
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 36.692 2.459
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.345 −482
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.345 −482
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 500.152 −56.947
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 104.538 −47.230
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 395.402 −9.386
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 211 −306
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 −26
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 116.283 51.717
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 606.487 5.502
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 229.385 2.786
7.2 Andra värdepapper 377.102 2.716
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.665 0
9 Övriga tillgångar 229.818 −83
Summa tillgångar 2.153.125 2.913
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.005.592 898
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 272.314 2.804
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 226.862 −6.843
2.2 Inlåningsfacilitet 45.428 9.626
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 24 21
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.377 −11
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 91.754 3.328
5.1 Offentliga sektorn 55.985 749
5.2 Övriga skulder 35.769 2.579
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 71.459 −4.445
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.033 554
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.632 1.959
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.632 1.959
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.374 0
10 Övriga skulder 214.228 −2.174
11 Värderegleringskonton 330.898 0
12 Eget kapital 95.464 0
Summa skulder 2.153.125 2.913
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media