European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 13. februarja 2015

17. februar 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 13. februarja 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,7 milijarde EUR na 244,5 milijard EUR.

Eurosistem ni v tem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 2,7 milijarde EUR na 377,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,9 milijarde EUR na 1.005,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 0,7 milijarde EUR na 56,0 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 66,6 milijarde EUR na 454,7 milijarde EUR. V sredo, 11. februarja 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 151,8 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 104,5 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 9,4 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,5 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 45,4 milijarde EUR (v primerjavi s 35,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 2,8 milijarde EUR na 229,4 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 13. februarja 2015 Razlika od 6. februarja 2015 – kupljeno Razlika od 6. februarja 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 27,0 milijarde EUR - 0,3 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 12,6 milijarde EUR - 0,1 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 46,0 milijarde EUR 3,0 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 2,9 milijarde EUR 0,2 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 140,9 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 6,8 milijarde EUR na 226,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 343.867 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 273.815 746
2.1 Terjatve do MDS 79.727 −154
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 194.088 901
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 36.692 2.459
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.345 −482
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.345 −482
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 500.152 −56.947
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 104.538 −47.230
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 395.402 −9.386
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 211 −306
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 −26
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 116.283 51.717
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 606.487 5.502
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 229.385 2.786
7.2 Drugi vrednostni papirji 377.102 2.716
8 Dolg širše države v EUR 26.665 0
9 Druga sredstva 229.818 −83
Skupaj sredstva 2.153.125 2.913
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.005.592 898
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 272.314 2.804
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 226.862 −6.843
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 45.428 9.626
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 24 21
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.377 −11
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 91.754 3.328
5.1 Širša država 55.985 749
5.2 Druge obveznosti 35.769 2.579
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 71.459 −4.445
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.033 554
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.632 1.959
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.632 1.959
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.374 0
10 Druge obveznosti 214.228 −2.174
11 Računi prevrednotenja 330.898 0
12 Kapital in rezerve 95.464 0
Skupaj obveznosti 2.153.125 2.913
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije