Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 13. februáru 2015

17. februára 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 13. februára 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,7 mld. EUR na 244,5 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 2,7 mld. EUR na 377,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 0,9 mld. EUR na 1 005,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 0,7 mld. EUR na 56,0 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 66,6 mld. EUR na 454,7 mld. EUR. V stredu 11. februára 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 151,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 104,5 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

V priebehu sledovaného týždňa bolo z predchádzajúcej dlhodobejšej refinančnej operácie predčasne splatených 9,4 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 45,4 mld. EUR (v porovnaní s 35,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 2,8 mld. EUR na 229,4 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 13. februáru 2015 Zmena oproti 6. februáru 2015: nákup Zmena oproti 6. februáru 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 27,0 mld. EUR 0,3 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 12,6 mld. EUR 0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 46,0 mld. EUR 3,0 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 2,9 mld. EUR 0,2 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 140,9 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na  bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 6,8 mld. EUR na 226,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 343 867 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 273 815 746
2.1 Pohľadávky voči MMF 79 727 −154
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 194 088 901
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 36 692 2 459
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 345 −482
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 345 −482
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 500 152 −56 947
5.1 Hlavné refinančné operácie 104 538 −47 230
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 395 402 −9 386
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 211 −306
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 −26
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 116 283 51 717
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 606 487 5 502
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 229 385 2 786
7.2 Ostatné cenné papiere 377 102 2 716
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 665 0
9 Ostatné aktíva 229 818 −83
Aktíva spolu 2 153 125 2 913
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 005 592 898
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 272 314 2 804
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 226 862 −6 843
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 45 428 9 626
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 24 21
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 377 −11
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 91 754 3 328
5.1 Verejná správa 55 985 749
5.2 Ostatné záväzky 35 769 2 579
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 71 459 −4 445
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 033 554
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 632 1 959
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 632 1 959
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 56 374 0
10 Ostatné pasíva 214 228 −2 174
11 Účty precenenia 330 898 0
12 Základné imanie a rezervy 95 464 0
Pasíva spolu 2 153 125 2 913
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá