Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 13 lutego 2015 r.

17 lutego 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 13 lutego 2015 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,7 mld EUR do poziomu 244,5 mld EUR, w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 2,7 mld EUR do poziomu 377,1 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,9 mld EUR do poziomu 1005,6 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 0,7 mld EUR do poziomu 56,0 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 66,6 mld EUR do poziomu 454,7 mld EUR. W środę 11 lutego 2015 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 151,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 104,5 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym spłacono przed terminem zapadalności kwotę 9,4 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (wobec 0,5 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 45,4 mld EUR (wobec 35,8 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 2,8 mld EUR do poziomu 229,4 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 13.02.2015 Różnica wobec 6.02.2015 – zakup Różnica wobec 6.02.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 27,0 mld EUR 0,3 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 12,6 mld EUR 0,1 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 46,0 mld EUR 3,0 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 2,9 mld EUR 0,2 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 140,9 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 6,8 mld EUR do poziomu 226,9 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 343.867 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 273.815 746
2.1 Należności od MFW 79.727 −154
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 194.088 901
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 36.692 2.459
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.345 −482
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.345 −482
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 500.152 −56.947
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 104.538 −47.230
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 395.402 −9.386
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 211 −306
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −26
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 116.283 51.717
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 606.487 5.502
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 229.385 2.786
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 377.102 2.716
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.665 0
9 Pozostałe aktywa 229.818 −83
Aktywa razem 2.153.125 2.913
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.005.592 898
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 272.314 2.804
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 226.862 −6.843
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 45.428 9.626
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 24 21
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.377 −11
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 91.754 3.328
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 55.985 749
5.2 Pozostałe zobowiązania 35.769 2.579
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 71.459 −4.445
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.033 554
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.632 1.959
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.632 1.959
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.374 0
10 Pozostałe pasywa 214.228 −2.174
11 Różnice z wyceny 330.898 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 95.464 0
Pasywa razem 2.153.125 2.913
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami