European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 13 februari 2015

17 februari 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 13 februari 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,7 miljard naar EUR 244,5 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

Gedurende de week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 2,7 miljard naar EUR 377,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,9 miljard naar EUR 1.005,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 0,7 miljard naar EUR 56,0 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 66,6 miljard naar EUR 454,7 miljard. Op woensdag 11 februari 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 151,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 104,5 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Gedurende de week werd van een langerlopende herfinancieringstransactie EUR 9,4 miljard vóór de vervaldatum terugbetaald.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 0,5 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 45,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 35,8 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 2,8 miljard naar EUR 229,4 miljard. De hieronderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 13 februari 2015 Verschil ten opzichte van 6 februari 2015 – Aankopen Verschil ten opzichte van 6 februari 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 27,0 miljard - EUR 0,3 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 12,6 miljard - EUR 0,1 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 46,0 miljard EUR 3,0 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 2,9 miljard EUR 0,2 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 140,9 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 6,8 miljard naar EUR 226,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 343.867 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 273.815 746
2.1 Vorderingen op het IMF 79.727 −154
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 194.088 901
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 36.692 2.459
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.345 −482
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.345 −482
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 500.152 −56.947
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 104.538 −47.230
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 395.402 −9.386
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 211 −306
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 −26
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 116.283 51.717
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 606.487 5.502
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 229.385 2.786
7.2 Overige waardepapieren 377.102 2.716
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.665 0
9 Overige activa 229.818 −83
Totaal activa 2.153.125 2.913
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.005.592 898
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 272.314 2.804
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 226.862 −6.843
2.2 Depositofaciliteit 45.428 9.626
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 24 21
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.377 −11
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 91.754 3.328
5.1 Overheid 55.985 749
5.2 Overige verplichtingen 35.769 2.579
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 71.459 −4.445
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.033 554
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.632 1.959
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.632 1.959
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.374 0
10 Overige passiva 214.228 −2.174
11 Herwaarderingsrekeningen 330.898 0
12 Kapitaal en reserves 95.464 0
Totaal passiva 2.153.125 2.913
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media