European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 13. februārī

2015.17.02.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 13. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 244.5 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 2.7 mljrd. euro (līdz 377.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 1 005.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 0.7 mljrd. euro (līdz 56.0 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 66.6 mljrd. euro (līdz 454.7 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 11. februārī, galvenajai refinansēšanas operācijai 151.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 104.5 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 9.4 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijā saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.5 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 45.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 35.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 2.8 mljrd. euro (līdz 229.4 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 13. februārī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 6. februāri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 6. februāri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 27.0 mljrd. euro 0.3 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 12.6 mljrd. euro 0.1 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 46.0 mljrd. euro 3.0 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 2.9 mljrd. euro 0.2 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 140.9 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 6.8 mljrd. euro (līdz 226.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 343,867 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 273,815 746
2.1 SVF debitoru parādi 79,727 −154
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 194,088 901
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 36,692 2,459
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,345 −482
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,345 −482
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 500,152 −56,947
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 104,538 −47,230
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 395,402 −9,386
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 211 −306
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 −26
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 116,283 51,717
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 606,487 5,502
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 229,385 2,786
7.2 Pārējie vērtspapīri 377,102 2,716
8 Valdības parāds euro 26,665 0
9 Pārējie aktīvi 229,818 −83
Kopā aktīvi 2,153,125 2,913
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1,005,592 898
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 272,314 2,804
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 226,862 −6,843
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 45,428 9,626
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 24 21
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,377 −11
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 91,754 3,328
5.1 Saistības pret valdību 55,985 749
5.2 Pārējās saistības 35,769 2,579
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 71,459 −4,445
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,033 554
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,632 1,959
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,632 1,959
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,374 0
10 Pārējās saistības 214,228 −2,174
11 Pārvērtēšanas konti 330,898 0
12 Kapitāls un rezerves 95,464 0
Kopā pasīvi 2,153,125 2,913
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem