European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 13. februar 2015

17. februar 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 13. februar 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,7 mia. euro til 244,5 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I løbet af ugen gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 2,7 mia. euro til 377,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,9 mia. euro til 1.005,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 0,7 mia. euro til 56,0 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 66,6 mia. euro til 454,7 mia. euro. Onsdag den 11. februar 2015 udløb en primær markedsoperation på 151,8 mia. euro, og en ny på 104,5 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 9,4 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,5 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 45,4 mia. euro (mod 35,8 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 2,8 mia. euro til 229,4 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 
13. februar 2015 Ændring i forhold til 6. februar 2015 – Opkøb Ændring i forhold til 6. februar 2015 – Indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 27,0 mia. - EUR 0,3 mia.
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 12,6 mia. - EUR 0,1 mia.
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 46,0 mia. EUR 3,0 mia. -
Programmet til opkøb af asset-backed securities EUR 2,9 mia. EUR 0,2 mia. -
Securities Markets Programme EUR 140,9 mia. - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 6,8 mia. euro til 226,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 343.867 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 273.815 746
2.1 Tilgodehavender hos IMF 79.727 −154
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 194.088 901
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 36.692 2.459
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.345 −482
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.345 −482
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 500.152 −56.947
5.1 Primære markedsoperationer 104.538 −47.230
5.2 Langfristede markedsoperationer 395.402 −9.386
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 211 −306
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 −26
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 116.283 51.717
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 606.487 5.502
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 229.385 2.786
7.2 Andre værdipapirer 377.102 2.716
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.665 0
9 Andre aktiver 229.818 −83
Aktiver i alt 2.153.125 2.913
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.005.592 898
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 272.314 2.804
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 226.862 −6.843
2.2 Indlånsfacilitet 45.428 9.626
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 24 21
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.377 −11
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 91.754 3.328
5.1 Offentlig forvaltning og service 55.985 749
5.2 Andre forpligtelser 35.769 2.579
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 71.459 −4.445
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.033 554
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.632 1.959
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.632 1.959
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.374 0
10 Andre forpligtelser 214.228 −2.174
11 Revalueringskonti 330.898 0
12 Kapital og reserver 95.464 0
Passiver i alt 2.153.125 2.913
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt