Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 13. únoru 2015

17. února 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 13. února 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,7 mld. EUR na 244,5 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém ve sledovaném týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 2,7 mld. EUR na 377,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,9 mld. EUR na 1 005,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 0,7 mld. EUR na 56,0 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 66,6 mld. EUR na 454,7 mld. EUR. Ve středu 11. února 2015 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 151,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 104,5 mld. EUR se splatností sedm dní.

Ve sledovaném týdnu bylo z  dlouhodobější refinanční operace splaceno před dobou splatnosti 9,4 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (ve srovnání s 0,5 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 45,4 mld. EUR (ve srovnání se 35,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 2,8 mld. EUR na 229,4 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 13. únoru 2015 Rozdíl v porovnání s 6. únorem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 6. únorem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 27,0 mld. EUR 0,3 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 12,6 mld. EUR 0,1 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 46,0 mld. EUR 3,0 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 2,9 mld. EUR 0,2 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 140,9 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 6,8 mld. EUR na 226,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 343 867 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 273 815 746
2.1 Pohledávky za MMF 79 727 −154
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 194 088 901
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 36 692 2 459
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 345 −482
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 345 −482
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 500 152 −56 947
5.1 Hlavní refinanční operace 104 538 −47 230
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 395 402 −9 386
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 211 −306
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 −26
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 116 283 51 717
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 606 487 5 502
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 229 385 2 786
7.2 Ostatní cenné papíry 377 102 2 716
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 665 0
9 Ostatní aktiva 229 818 −83
Aktiva celkem 2 153 125 2 913
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 005 592 898
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 272 314 2 804
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 226 862 −6 843
2.2 Vkladová facilita 45 428 9 626
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 24 21
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 377 −11
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 91 754 3 328
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 55 985 749
5.2 Ostatní závazky 35 769 2 579
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 71 459 −4 445
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 033 554
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 632 1 959
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 632 1 959
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 374 0
10 Ostatní pasiva 214 228 −2 174
11 Účty přecenění 330 898 0
12 Kapitál a rezervní fondy 95 464 0
Pasiva celkem 2 153 125 2 913
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média