Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 13 февруари 2015 г.

17 февруари 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 13 февруари 2015 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,7 млрд. евро до 244,5 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През седмицата Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение от 2,7 млрд. евро до 377,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 0,9 млрд. евро до 1005,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 0,7 млрд. евро до 56,0 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 66,6 млрд. евро до 454,7 млрд. евро. На 11 февруари 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 151,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 104,5 млрд. евро със седемдневен матуритет.

През седмицата 9,4 млрд. евро от операция по дългосрочно рефинансиране са изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при 0,5 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 45,4 млрд. евро (при 35,8 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 2,8 млрд. евро до 229,4 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 13 февруари 2015 г. Разлика спрямо 6 февруари 2015 г. – покупки Разлика спрямо 6 февруари 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 27,0 млрд. евро - 0,3 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 12,6 млрд. евро - 0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 46,0 млрд. евро 3,0 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 2,9 млрд. евро 0,2 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 140,9 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 6,8 млрд. евро до 226,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 343 867 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 273 815 746
2.1 Вземания от МВФ 79 727 −154
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 194 088 901
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 36 692 2 459
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 345 −482
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 345 −482
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 500 152 −56 947
5.1 Основни операции по рефинансиране 104 538 −47 230
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 395 402 −9 386
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 211 −306
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −26
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 116 283 51 717
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 606 487 5 502
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 229 385 2 786
7.2 Други ценни книжа 377 102 2 716
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 665 0
9 Други активи 229 818 −83
Общо активи 2 153 125 2 913
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 005 592 898
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 272 314 2 804
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 226 862 −6 843
2.2 Депозитно улеснение 45 428 9 626
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 24 21
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 377 −11
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 91 754 3 328
5.1 Сектор „Държавно управление“ 55 985 749
5.2 Други задължения 35 769 2 579
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 71 459 −4 445
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 033 554
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 632 1 959
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 632 1 959
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 374 0
10 Други задължения 214 228 −2 174
11 Сметки за преоценка 330 898 0
12 Капитал и резерви 95 464 0
Общо пасиви 2 153 125 2 913
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите